Vedtægter for ORCM.

§ 1 Foreningens Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Odense R/C Minirace, og er hjemmehørende i Odense kommune.
Foreningen er tilsluttet Dansk Automobil Sport Union (DASU) og Dansk R/C Modelbil Union (DRCMU)

§ 2 Foreningens formål.
Odense R/C Minirace har til formål at fremme interessen for fjernstyrede biler, og foreningsarbejdet, samt mulighed for kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

§ 4 Optagelse af medlemmer.
Som medlem af Odense R/C Minirace, kan alle over 4 år optages. Børn fra 4-7 år skal have en voksen med.
Foreningen skal have en registreret medlemskreds.

§ 5 Opsøgende salg.
Opsøgende salg er ikke tilladt på klubaftner. Overtrædelse medfører en skriftlig advarsel og derefter udelukkelse af klubben.

§ 6 Kontingent.
Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen af bestyrelsen.
Kontingent er gældende i perioden 1/1 til 31/12, er kontingent ikke indbetalt rettidigt sker automatisk udmelding, Indmelding kræver derefter betaling af gældende indmeldings gebyr.

§ 7 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

§ 8 Ordinær generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling der afholdes hvert år i 1. kvartal, skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Via opslag på klubbens hjemmeside, samt pr. email til medlemmer der har oplyst denne, ellers pr. brev.
Dagsordnen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, ved opslag og på klubbens hjemmeside.
Forslag der ønskes forelagt forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdelse.
Stemmeret har alle der har betalt sit kontingent til Odense R/C Minirace. (indeværende år), børn imellem 4-7 år skal bistås af forældre/værge og har samlet en stemme. Børn op til 15 år kan bistås af forældre/værge og har samlet en stemme. 

§ 9 Dagsorden.
Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.:

 1. Valg af dirigent/er
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af næste års budget.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. valg af:
  1. formand
  2. bestyrelsesmedlemmer.
  3. bestyrelsessuppleanter.
  4. 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant
  5. Evt. udvalg
 6. Eventuelt.

§ 10 Generalforsamlingens ledelse.
Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne, dette må ikke være formanden.
Generalforsamlingens beslutninger føres i protokol. Referater forefindes på hjemme siden, hvor der også er referat af forhandlinger optages det i det omfang dirigenten finder det relevant.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved alm. stemmeflertal.
Ønskes der skriftlig afstemning skal dirigenten imødekomme dette.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom. Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel, via opslag på klubbens hjemmeside, samt pr. email til medlemmer der har oplyst denne, ellers pr. brev. Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling afholdes.

§ 12 Bestyrelsen.
Bestyrelsen er Odense R/C Miniraces daglige ledelse og repræsenterer Odense R/C Minirace i alle forhold.
Bestyrelsen består af: Formand, Kasserer, Næstformand samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
Alle medlemmer af bestyrelsen er på valg efter 2 år upåagtet at der er skiftet bestyrelsespost.
Flertallet i bestyrelsen skal være myndige.
Formand er på valg i lige år og kassereren på valg i ulige år, den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden, hvoraf det skal fremgå at bestyrelsen kun er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Formanden skal drage omsorg for at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, hvilket tillige betyder, at bestyrelsen bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender og udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene i eller i fællesskab at kunne disponere over foreningsmidler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.

Betaling af udgifter højere end kr. 5.000,00 SKAL attesteres af mindst 2 af bestyrelsens medlemmer.

Den kiosk ansvarlige kan få udstedt en Dankort tilhørende til en særskilt konto til formålet. Bestyrelsen udpeger en Kiosk ansvarlig, det kan være en person uden for bestyrelsen og foreningen, f.eks. forældre til medlem.

 

§ 13 Regnskab.
Odense R/C Miniraces regnskab følger kalenderåret.
Revisor påtegnet regnskab, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 14 Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 kritiske bilagskontrollanter og en bilagskontrollantsuppleant.
Bilagskontrollanter har til enhver tid adgang til foreningens regnskab, og skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne dette.

§ 15 Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, dog skal mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

§ 16 Opløsning.
Opløsning af Odense R/C Minirace kan kun ske ved to på hinanden følgende, med 14 dages mellemrum, indkaldte generalforsamlinger, forudsat at mindst trefjerdedele af de fremmødte stemme for forslaget.
Eventuelle midler skal ved opløsning gå til foreninger eller sammenslutninger der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense kommune.

Vedtægts ændringer foretaget:
17. januar 2008. ex. generalforsamling vedr. optagelse i DASU.
27. februar 2008. ordinær generalforsamling. vedr. §6 om frivilligt arbejde i klubben.
21. juli 2008. §2 rettet til faktiske forhold i klubben.
27. marts 2010. §1, §4, §6, §8, §9, §10, §12 og §13 rettede i forhold til beslutning på generalforsamling. §3 slettet. §7 tilføjet.
26. oktober 2010. §13 rettede i forhold til beslutning på generalforsamling.
17. marts 2011. §8 rettede i forhold til beslutning på generalforsamling fra 26. oktober 2010.

20. marts 2018. §9 og §10 rettede i forhold til beslutning på generalforsamling.

15. juni 2020. §14, fejl rettet i denne paragraf.

14. marts 2022 §12, ændring omkring valgperiode for Formand og kasserer, formand er på valg i lige år og kasserer i ulige år, resten af bestyrelsen er på valg hvert år og konstituerer sig selv.